Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 29 września 2010 r. - Honnefelder przeciwko Komisji

(Sprawa F-41/08)1

(Służba publiczna - Konkurs otwarty - Niewpisanie na listę rezerwy kadrowej - Przebieg egzaminu ustnego - Stałość składu komisji konkursowej)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Stephanie Honnefelder (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat C. Bode)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: Berardis-Kayser i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o niewpisaniu skarżącej na listę rezerwy kadrowej konkursu AD 26/05 z uwagi na niewystarczającą liczbę punktów zdobytą na egzaminie ustnym.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważności decyzji Komisji Europejskiej o niewpisaniu S. Honnefelder na listę rezerwy kadrowej konkursu AD 26/05.

Komisja Europejska pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 128 z 24.5.2008, s.38