Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 23 listopada 2010 r. - Wenig przeciwko Komisji

(Sprawa F-75/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Wniosek o wsparcie - Szkoda dla reputacji i naruszenie domniemania niewinności)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci G.-A. Dal i D. Voillemot, następnie adwokaci G.-A. Dal, D. Voillemot, T. Bontinck i S. Woog)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji o oddaleniu wniosku skarżącego z dnia 23 września 2008 r. o wsparcie przez Komisję Europejską i po drugie żądanie stwierdzenia nieważności decyzji odmownej, wydanej przez Komisję Europejską w dniu 14 listopada 2008 r.

Sentencja wyroku

Skarga F.H. Weniga zostaje oddalona.

F.H. Wenig zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 267 z 7.11.2009, s. 85.