Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 29 септември 2010 г. - Brune/Комисия

(Дело F-5/08)1

(Публична служба - Конкурс на общо основание - Невключване в списъка с резерви - Протичане на устния изпит - Неизменяемост на състава на конкурсната комисия)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Markus Brune (Брюксел, Белгия) (представител: H. Mannes, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B. Eggers)

Предмет на делото

Отмяна на решението на Комисията да не включва жалбоподателя в списъка с резерви от конкурс AD 26/05 поради недостатъчно добър резултат на устния изпит.

Диспозитив на съдебното решение

Отменя решението на Европейската комисия от 10 май 2007 г. да не включва г-н Brune в списъка с резерви от конкурс EPSO/AD/26/05.

Осъжда Европейската комисия да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 64, 8.3.2008 г., стр. 69.