Language of document :

Жалба, подадена на 26 октомври 2010 г. - Filice и др./Съд

(Дело F-108/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Stefania Filice (Люксембург, Люксембург) и др. (представители: B. Cortese, C. Cortese и F. Spitaleri, avocats)

Ответник: Съд на Европейския съюз

Предмет и описание на производството

Отмяна на решенията на ответника, възпроизведени във фишовете за възнаграждение на жалбоподателите, за ограничаване на адаптирането на възнагражденията им, считано от месец юли 2009 г. до увеличение от 1,85 % в рамките на годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители въз основа на Регламент на Съвета (ЕС, Евратом) № 1296/2009 от 23 декември 2009 г.

Искания на жалбоподателите

да се отменят решенията на Съда на Европейския съюз, съдържащи се във фишовете за техните заплати за месец януари 2010 г. и следващите месеци, както и във фишовете за неизплатените суми за 2009 г., доколкото в тях е приложен процент на адаптиране от 1,85 % вместо 3,7 %,

да се осъди Съда на Европейския съюз да изплати разликата между размера на изплатените въз основа на Регламент № 1296/09 възнаграждения до датата на постановяване на решението по настоящото дело и тези, които би трябвало да бъдат изплатени ако адаптирането беше изчислено правилно, заедно с лихвата, определена въз основа на приложимия през разглежданите периоди лихвен процент фиксиран от Централната европейска банка за основните операции за рефинансиране, увеличен с три и половина пункта и то от датата, на която претендираните в главното производство суми са били дължими,

да се осъди Съдът да заплати съдебните разноски.

____________