Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 26. oktobrī - Filice u.c./Tiesa

(lieta F-108/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Stefania Filice (Luksemburga, Luksemburga) un citi (pārstāvji - B. Cortese, C. Cortese un F. Spitaleri, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Tiesa

Strīda priekšmets un apraksts

Prasītāju paziņojumos par algu pārņemto atbildētājas lēmumu paaugstināt viņu darba algu, to pielāgojot no 2009. gada jūlija, par 1,85 % ikgadējās ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas koriģēšanas ietvaros atbilstoši Padomes 2009. gada 23. decembra Regulai (ES, Euratom) Nr. 1296/2009, atcelšana

Prasītāju prasījumi:

atcelt Eiropas Savienības Tiesas lēmumus, kas izpaužas [prasītāju] 2010. gada janvāra un turpmākajos paziņojumos par algu, ka arī viņu 2009. gada paziņojumos par algu, jo tajos tiek piemērota 1,85 % koriģēšanas likme, nevis 3,7 % likme;

piespriest Tiesai atlīdzināt starpību starp atbilstoši Regulai Nr. 1296/09 līdz sprieduma pasludināšanas dienai šajā lietā samaksāto atalgojumu un to atalgojumu, kas viņiem tiktu izmaksāts, ja koriģēšana būtu aprēķināta pareizi, pieskaitot procentus pēc Eiropas centrālās bankas noteiktās likmes par galvenajiem refinansēšanas darījumiem, kas ir piemērojama attiecīgajā laika posmā, tai pieskaitot trīs ar pusi punktus, un to darot no dienas, kurās bija pieprasīto summu samaksas termiņš;

piespriest Tiesai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________