Language of document :

Beroep ingesteld op 26 oktober 2010 - Filice e. a./Hof van Justitie

(Zaak F-108/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Stefania Filice (Luxemburg, Luxemburg) en anderen (vertegenwoordigers: B. Cortese, C. Cortese en F. Spitaleri, advocaten)

Verwerende partij: Hof van Justitie van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de op verzoekers' salarisafrekeningen overgenomen besluiten van de verwerende partij om de aanpassing van hun salaris met ingang van 1 juli 2009 in het kader van de jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden op basis van verordening (EU, Euratom) nr. 1296/2009 van de Raad van 23 december 2009, te beperken tot 1,85 %

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van de besluiten van het Hof van Justitie van de Europese Unie, zoals vervat in verzoekers' salarisafrekeningen over de maanden januari 2010 en volgende alsmede in de afrekening betreffende hun nabetaling over 2009, voor zover daarbij een aanpassingspercentage van 1,85 % in plaats van 3,7 % wordt toegepast;

veroordeling van het Hof van Justitie tot vergoeding van het verschil tussen de bedragen van de bezoldigingen die tot de datum van het arrest in de onderhavige zaak zijn betaald krachtens verordening nr. 1296/09 en die welke hun hadden moeten worden betaald indien de aanpassing correct was berekend, vermeerderd met rente tegen de rentevoet die de Europese Centrale Bank voor de betrokken periodes voor de basisherfinancieringstransacties heeft vastgesteld, vermeerderd met drieënhalve punt, en wel vanaf de datum waarop de gevorderde bedragen verschuldigd waren;

verwijzing van het Hof van Justitie in de kosten.

____________