Language of document :

Žaloba podaná 26. októbra 2010 - Filice a i./Súdny dvor

(vec F-108/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Stefania Filice (Luxemburg, Luxemburgsko) a iní (v zastúpení: B. Cortese, C. Cortese a F. Spitaleri, advokáti)

Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí žalovaného obmedziť od júna 2009 nárast odmien žalobcov na zvýšenie o 1,85 % v rámci ročnej úpravy odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov na základe nariadenia Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009, ktoré boli zohľadnené v ich výplatných listinách

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie odrážajúce sa v ich výplatných listinách vydaných od januára 2010, ako aj vo výmeroch nedoplatkov za rok 2009 v rozsahu, v akom uplatňuje koeficient úpravy odmien vo výške 1,85 %, namiesto koeficientu vo výške 3,7 %,

uložiť Súdnemu dvoru, aby uhradil rozdiel medzi odmenami vyplatenými na základe nariadenia č. 1296/2009 až do vyhlásenia rozsudku v tejto veci, a odmenami, ktoré im mali byť vyplácané, ak by úprava bola vypočítaná správne, zvýšený o úroky so sadzbou stanovenou Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie uplatňovanou v príslušnom období, zvýšenou o tri a pol bodu, a to odo dňa, od ktorého boli sumy požadované v konaní vo veci samej splatné,

zaviazať Súdny dvor na náhradu trov konania.

____________