Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 24 ноември 2010 г. - Lebedef/Комисия

(Дело F-44/10)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 209, 31.7.2010 г., стр. 56.