Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 24 november 2010 - Lebedef / Commissie

(Zaak F-44/10)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 209 van 31.7.2010, blz. 56.