Language of document :

Жалба, подадена на 12 ноември 2010 г. - Van Soest/Комисия

(Дело F-117/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Barry Van Soest (Брюксел, Белгия) (представител: S. Pappas, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията за прекратяване на процедурата за назначаване на жалбоподателя, преминал успешно конкурс и включен в списък с резерви, поради това, че не притежава диплома за средно образование, даващ право на обучение във висше училище

Искания на жалбоподателя

да се отмени решение HRB.2/TV/iu (2010) 6293,

да се отмени решение HRD.2/AL/db Ares(2010) 511204, с което се отхвърля административната жалба на жалбоподателя срещу посоченото решение,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________