Language of document :

Žaloba podaná 12. novembra 2010 - Van Soest/Komisia

(vec F-117/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Barry Van Soest (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Pappas. advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým bolo ukončené prijímanie žalobcu do zamestnania, ktorý bol úspešným uchádzačom výberového konania a bol zapísaný do zoznamu úspešných uchádzačov, lebo nemal stredoškolský diplom, ktorý by mu umožňoval prístup k vysokoškolskému vzdelaniu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie HRB.2/TV/iu (2010) 6293,

zrušiť rozhodnutie HRB.2/AL/db Ares(2010) 511204, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu proti tomuto rozhodnutiu,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________