Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 1 grudnia 2010 r. - Gagalis przeciwko Radzie

(Sprawa F-89/10)1

(Służba publiczna - Zabezpieczenie społeczne - Wypadek przy pracy - Częściowa trwała niezdolność do pracy - Decyzja o pokryciu kosztów kuracji termalnej do wysokości 75% - Zwrot kosztów opieki na podstawie art. 72 regulaminu pracowniczego i dodatkowy zwrot kosztów na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego - Wykluczenie pokrycia kosztów pobytu - Odmowa dodatkowego zwrotu kosztów - Wykładnia art. 73 ust. 3 regulaminu pracowniczego i art. 9 wspólnych zasad ubezpieczenia od ryzyka wypadku i choroby zawodowej)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgia) (przedstawiciele: adwokat N. Lhoëst a następnie adwokaci N. Lhoëst i L. Delhaye)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i K. Zieleśkiewicz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji strony pozwanej odmawiającej skarżącemu zwrotu wszystkich kosztów związanych z kuracją termalną do wysokości 75% na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

S. Gagalis pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 312 z 19.12.2009, s.45.