Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 23 ноември 2010 г. - Gheysens/Съвет

(Дело F-8/10)1

(Публична служба - Договорно нает служител със спомагателни функции - Неподновяване на договор - Задължение за мотивиране)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Johan Gheysens (Malines, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Balta и K. Zieleśkiewicz)

Предмет на делото

Искане за отмяната на решението на Съвета за непродължаване на срока на договора на жалбоподателя и следователно за прекратяване на трудовото му правоотношение със Съвета

Диспозитив на решението

Отхвърля жалбата на г-н Gheysens.

Осъжда г-н Gheysens да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 100, 17.4.2010 г., стр. 69.