Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 23. novembra 2010 - Gheysens/Rada

(vec F-8/10)1

(Verejná služba - Pomocný zmluvný zamestnanec - Neobnovenie zmluvy - Povinnosť odôvodnenia)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Johan Gheysens (Malines, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Balta a K. Zieleśkiewicz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť rozhodnutia Rady o nepredlžení zmluvy uzatvorenej so žalobcom a následnom ukončení jeho zamestnaneckého pomeru v Rade

Výrok rozsudku

1.    Žaloba Johana Gheysensa sa zamieta.

2.    Johan Gheysens je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 100, 17.4.2010, s. 69.