Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 14 december 2010 - Gowitzke / Europol

(Zaak F-74/09)1

(Openbare dienst - Personeel van Europol - Artikel 27 van Statuut voor de personeelsleden van Europol - Artikel 4 van het beleid inzake de vaststelling van salarisschalen en salaristrappen van het personeel van Europol - Opwaardering van post naar hogere salarisschaal - Indeling in salaristrap)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Werner Siegfried Gowitzke ('s-Gravenhage, Nederland) (vertegenwoordiger: D. C. Coppens, advocaat)

Verwerende partij: Europese Politiedienst (Europol) (vertegenwoordigers: D. Neumann en D. El Khoury, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van Europol van 5 juni 2009 houdende afwijzing van verzoekers verzoek om zijn indeling te wijzigen in de salarisschaal 5, salaristrap 1

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Verzoeker zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 267 van 07.11.2009, blz. 85.