Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 grudnia 2010 r. - Gowitzke przeciwko Europolowi

(Sprawa F-74/09)1

(Służba publiczna - Personel Europolu - Artykuł 27 regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu - Artykuł 4 polityki ustalania grup i stopni służbowych personelu Europolu - Zaliczenie stanowiska do wyższej grupy zaszeregowania - Zaklasyfikowanie na stopień)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Werner Siegfried Gowitzke (Haga, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat D.C. Coppens)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol) (przedstawiciele: D. Neumann i D. El Khoury, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu z dnia 5 czerwca 2009 r. oddalającej wniosek skarżącego o zmianę jego zaklasyfikowania do grupy 5, stopień 1.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Skarżący pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 267 z 7.11.2009, s. 85.