Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 14. decembra 2010 - Gowitzke/Europol

(vec F-74/09)1

(Verejná služba - Zamestnanci Europolu - Článok 27 Služobného poriadku Europolu - Článok 4 politiky stanovovania platových tried a platových stupňov zamestnancov Europolu - Zaradenie pracovného miesta do vyššej platovej triedy - Zaradenie do platového stupňa)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Werner Siegfried Gowitzke (La Haye, Holandsko) (v zastúpení: D. C. Coppens, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol) (v zastúpení: D. Neumann a D. El Khoury, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Europolu z 5. júna 2009, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o zmenu jeho zaradenia do platovej triedy 5 a platového stupňa 1

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Žalobca znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 267, 7.11.2009, s. 85.