Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2010 r. - Di Tullio przeciwko Komisji

(Sprawa F-119/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Roberto Di Tullio (Rovigo, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci E. Boigelot i S. Woog)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji OLAF odmawiającej przyznania skarżącemu urlopu na czas pełnienia służby na podstawie art. 18 WZIPW.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji OLAF z dnia 21 kwietnia 2010 r. odmawiającej przyznania skarżącemu urlopu na czas pełnienia służby pomimo ponownego wezwania wystosowanego przez Guardia di Finanza (policję finansową )w dniu 24 lutego 2010 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 10 września 2010 r. o oddaleniu zażalenia skarżącego po części z innych względów niż względy podane w zaskarżonej decyzji z dnia 27 kwietnia 2010 r.;

w konsekwencji stwierdzenia nieważności tych decyzji przyznanie skarżącemu urlopu na czas pełnienia służby za okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________