Language of document :

Sag anlagt den 29. oktober 2010 - Bernaldo de Quirós mod Kommissionen

(Sag F-111/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Belén Bernaldo de Quirós (Bruxelles, Belgien) (ved advokat L. Levi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den stiltiende afvisning af sagsøgerens skrivelse, hvori hun anmoder Kommissionen om beskyttelse i henhold til vedtægtens artikel 22a, stk. 3, og en påstand om erstatning.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den stiltiende afvisning af sagsøgerens ansøgning af 1. oktober 2009 og, om fornødent, af brevet/afgørelsen fra Kommissionens Undersøgelses- og Disciplinærkontor (IDOC) af 3. november 2009 og af brevet af 22. marts 2010 fra generaldirektøren for Europa-Kommissionens generaldirektorat for Menneskelige Ressourcer.

Om fornødent: annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens klage, hvilken afgørelse er dateret den 3. august 2010 og meddelt dagen efter, den 4. august 2010.

Følgelig:

-    træffer ansættelsesmyndigheden de foranstaltninger, som sagsøgeren anmodede om i sin ansøgning af 1. oktober 2009

garanteres sagsøgeren navnlig den beskyttelse, som er fastsat i vedtægtens artikel 22a

tilbagetrækkes klagepunkterne mod sagsøgeren fra skrivelserne af 6. maj og 30. september 2008 og sagsøgerens tab erstattes ved tilkendelse af en erstatning

tilpligtes Europa-Kommissionen at betale sagens omkostninger.

____________