Language of document :

29. oktoobril 2010 esitatud hagi - Bernaldo de Quirós versus komisjon

(kohtuasi F-111/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Belén Bernaldo de Quirós (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Niisuguse otsuse tühistamine, millega vaikimisi keelduti rahuldamast hageja taotlust saada personalieeskirja artikli 22a lõikes 3 ettenähtud kaitset ja kahjuhüvitamise nõuet.

Hageja nõuded

nõue tühistada otsus, millega vaikimisi keelduti rahuldamast hageja 1. oktoobri 2009. aasta taotlus ning vajadusel juurdlus- ja distsiplinaarameti (IDOC) 3. novembri 2009. aasta kiri/otsus ja Euroopa Komisjoni personali peadirektoraadi 22. märtsi 2010. aasta kiri;

vajalikul määral tühistada tema kaebuse rahuldamata jätmise otsus, mis tehti 3. augustil 2010 ning tehti teatavaks järgmisel päeval 4. augustil 2010;

Sellest tulenevalt,

et ametisse nimetav asutus võtaks hageja 1. oktoobri 2009. aasta taotluses palutud meetmed;

eelkõige, et talle tagataks personalieeskirja artikli 22a lõikes 3 ettenähtud kaitse;

et 6. mai ja 30. septembri 2008. aasta memodest eemaldataks hagejale tehtud etteheited ning et hageja kahju hüvitataks kahjuhüvitise maksmisega;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________