Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 29 października 2010 r. - Bernaldo de Quirós przeciwko Komisji

(Sprawa F-111/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Belén Bernaldo de Quirós (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji oddalającej pismo strony skarżącej, w którym domaga się ona od strony pozwanej ochrony na mocy art. 22a ust. 3 regulaminu pracowniczego, i żądanie odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji o oddaleniu wniosku skarżącej z dnia 1 października 2009 r. i w razie potrzeby pisma / decyzji IDOC z dnia 3 listopada 2009 r. oraz pisma dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Zasobów Ludzkich Komisji Europejskiej z dnia 22 marca 2010 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu jej zażalenia, która to decyzja została wydana dnia 3 sierpnia 2010 r., a doręczona dnia następnego, 4 sierpnia 2010 r.;

z tego względu:

podjęcie przez organ powołujący środków, o które zwróciła się skarżąca w swoim wniosku z dnia 1 października 2009 r.;

w szczególności zagwarantowanie jej ochrony przewidzianej w art. 22a regulaminu pracowniczego;

cofnięcie z pism z dnia 6 maja i z dnia 30 września 2008 r. zarzutów sformułowanych wobec skarżącej i naprawienie szkody wyrządzonej skarżącej poprzez przyznanie odszkodowania;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________