Language of document :

Žaloba podaná 29. októbra 2010 - Bernaldo de Quirós/Komisia

(vec F-111/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Belén Bernaldo de Quirós (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie implicitného rozhodnutia, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu, prostredníctvom ktorej požaduje od žalovanej ochranu podľa článku 22a ods. 3 služobného poriadku a žiada náhradu škody

Návrhy žalobcu

zrušiť implicitné rozhodnutie o zamietnutí žiadosti žalobcu z 1. októbra 2009 a v prípade potreby list/rozhodnutie IDOC z 3. novembra 2009 a list Generálneho riaditeľstva pre ľudské zdroje Európskej komisie z 22. marca 2010,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie o zamietnutí jeho sťažnosti vydané 3. augusta 2010 a doručené nasledujúci deň, teda 4. augusta 2010,

Preto navrhuje:

aby menovací výbor prijal opatrenia požadované v jeho žiadosti z 1. októbra 2009,

aby mu najmä bola zaručená ochrana stanovená v článku 22a služobného poriadku,

aby boli z oznámení zo 6. mája 2008 a 30. septembra 2008 odstránené výhrady voči žalobcovi, a aby bola žalobcovi priznaná náhrada škody za ujmu, ktorá mu bola spôsobená,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________