Language of document : ECLI:EU:F:2009:2

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

20. ledna 2009

Věc F-77/07 DEP

Kay Labate

v.

Komise Evropských společenství

„Řízení – Určení výše nákladů řízení“

Předmět: Žaloby, kterými K. Labate nejprve žádala Komisi o náhradu zaplacených odměn a nákladů vynaložených v souvislosti s věcí F‑77/07 (usnesení ze dne 1. února 2008, Labate v. Komise, dosud nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí) v celkové výši 72 361,03 eur, po dobrovolném snížení jejich původní výše o 30 %, dále navrhla snížit tuto částku na částku ve výši 45 000 eur, a nakonec podala návrh na určení výše nákladů řízení.

Rozhodnutí: Výše nákladů řízení, které se nahrazují K. Labate ve věci F‑77/07, se stanovuje na 21 568,90 euro.

Shrnutí

Řízení – Náklady řízení – Určení výše – Skutečnosti, které je třeba vzít v úvahu

[Jednací řád Soudu prvního stupně, čl. 91 písm. b) ; Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 122]

Soud Společenství není oprávněn určit výši odměn, které mají být zaplaceny účastníky řízení jejich advokátům, ale je oprávněn určit, do jaké výše mají být tyto odměny nahrazeny účastníkem řízení, kterému bylo uloženo nahradit náklady řízení. Při rozhodnutí o návrhu na určení výše nákladů řízení není Soud povinen vzít v úvahu vnitrostátní sazebník, podle něhož se stanovují odměny advokátů, ani případnou dohodu uzavřenou v této záležitosti mezi dotčeným účastníkem řízení a jeho zmocněnci nebo poradci.

V případě neexistence předpisů Společenství, které by měly povahu sazebníku, je soud Společenství povinen okolnosti věci posoudit volně s přihlédnutím k předmětu a povaze řízení, jeho významu z hlediska práva Společenství, jakož i obtížnosti věci, rozsahu práce, kterou si soudní řízení vyžádalo od zúčastněných zmocněnců nebo poradců, a hospodářským zájmům, které spor pro účastníky řízení představoval. Pokud jde o rozsah práce, přísluší soudu Společenství, aby zohlednil celkový počet odpracovaných hodin, které se mohou pro soudní řízení jevit jako objektivně nutné.

(viz body 24, 25 a 28)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 30. října 1998, Kaysersberg v. Komise, T-290/04 DEP, Recueil, s. II‑4105, bod 20 ; 9. září 2002, Pannella v. Parlament, T-182/00 DEP, nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí, bod 29 ; 20. listopadu 2002, Spruyt v. Komise, T-171/00 DEP, Recueil FP, s. I‑A‑225 a II‑1127, body 25, 26 a 29 ; 8. července 2004, De Nicola v. EIB, T-7/98 DEP, T-208/98 DEP a T-109/99 DEP, Recueil FP, s. I‑A‑219 a II‑973, bod 32