Language of document : ECLI:EU:F:2009:2

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

20. jaanuar 2009

Kohtuasi F‑77/07 DEP

Kay Labate

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Menetlus – Kohtukulude kindlaksmääramine

Ese:      K. Labate palub hagiavaldusega komisjonil kõigepealt hüvitada kohtuasjaga F‑77/07 (1. veebruari 2008. aasta määrus kohtuasjas F‑77/07: Labate vs. komisjon, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata) seotud tasud ja kulud summas 72 361,03 eurot, kusjuures ta on seda nõuet omal tahtel vähendatud 30% võrra algsummast, pakkudes seejärel välja vähendada asjaomast summat veelgi ning nõudes 45 000 eurot, lõpuks esitab K. Labate kohtukulude kindlaksmääramise taotluse.

Otsus: Määrata kohtuasjas F‑77/07 K. Labate’ile hüvitatavaks summaks 21 568,90 eurot.

Kokkuvõte

Menetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Arvesse võetavad asjaolud

(Esimese Astme Kohtu kodukord, artikli 91 punkt b; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 122)

Ühenduste kohtul puudub õigus määrata kindlaks poolte poolt oma advokaatidele makstava tasu suurust, vaid ta võib kindlaks määrata summa, mis tuleb kohtukulude tasumise eest vastutaval poolel hüvitada. Ühenduste kohus ei ole kohustatud kulude määramise taotluse lahendamisel arvestama advokaatide siseriiklikke tasumäärasid ega selle kohta asjaomase poole ja tema esindajate või nõustajate vahel sõlmitud võimalikku lepingut.

Samuti võib ühenduste kohus tasumäärasid reguleerivate ühenduse õigusnormide puudumisel vabalt hinnata juhtumi asjaolusid, arvestades kohtuvaidluse eesmärki ja olemust, selle olulisust ühenduse õiguse seisukohalt, samuti kohtuasja keerukust, esindajate või nõustajate tehtud töö mahtu kohtumenetluses ja poolte majanduslikku huvi menetluses. Hageja esindajate tehtud võimaliku töö mahule hinnangu andmisel tuleb ühenduste kohtul arvesse võtta kogu töötundide arvu, mis võib kohtumenetluse tarvis olla objektiivselt vältimatud.

(vt punktid 24, 25 ja 28)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 30. oktoober 1998, kohtuasi T‑290/04 DEP: Kaysersberg vs. komisjon (EKL 1998, lk II‑4105, punkt 20); 9. september 2002, kohtuasi T‑182/00 DEP: Pannella vs. parlament (kohtulahendtite kogumikus veel avaldamata, punkt 29); 20. november 2002, kohtuasi T‑171/00 DEP: Spruyt vs. komisjon (EKL AT 2002, lk I‑A‑225 ja II‑1127, punktid 25, 26 ja 29); 8. juuli 2004, liidetud kohtuasjad T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP ja T‑109/99 DEP: De Nicola vs. EIP (EKL AT 2004, lk I‑A‑219 ja II‑973, punkt 32).