Language of document : ECLI:EU:F:2009:2

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 20. januára 2009

Vec F-77/07 DEP

Kay Labate

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Konanie – Určenie výšky trov konania“

Predmet: Žaloby, ktorými pani Labate najskôr navrhla, aby jej Komisia uhradila odmeny a náklady v súvislosti s vecou veci F‑77/07 (uznesenie z 1. februára 2008, Labate/Komisia, zatiaľ neuverejnené v Zbierke) v celkovej výške 72 361,03 eura po znížení ich pôvodnej sumy z vlastného podnetu o 30 %, potom navrhla znížiť túto sumu na 45 000 eur, a napokon predložila návrh na určenie výšky trov konania

Rozhodnutie: Výška trov konania, ktoré sa majú pani Labate nahradiť vo veci F‑77/07, je stanovená na 21 568,90 eur.

Abstrakt

Konanie – Trovy konania – Určenie – Skutočnosti, ktoré treba zohľadniť

[Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 91 písm. b); Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 122]

Súd Spoločenstva nie je oprávnený určiť výšku odmien, ktoré účastníci konania dlžia svojim vlastným advokátom, ale je oprávnený stanoviť sumu, do výšky ktorej môžu byť tieto odmeny uhradené účastníkom konania, ktorý je povinný nahradiť trovy konania. Pri rozhodovaní o návrhu na určenie výšky trov konania sa nezohľadňuje vnútroštátny sadzobník, ktorý stanovuje odmeny advokátov, ani prípadná dohoda uzatvorená v tejto súvislosti medzi dotknutým účastníkom konania a jeho splnomocnenými zástupcami alebo poradcami.

V prípade neexistencie ustanovení Spoločenstva, ktoré by mali povahu sadzobníka, musí súd Spoločenstva voľne posúdiť okolnosti veci s prihliadnutím na predmet a povahu sporu, jeho význam z hľadiska práva Spoločenstva a náročnosti veci, rozsah práce, ktoré mohlo súdne konanie vyžadovať od zainteresovaných splnomocnených zástupcov a poradcov, a hospodárske záujmy, ktoré spor pre účastníkov konania predstavoval. Pokiaľ ide o rozsah práce, súd Spoločenstva musí zohľadniť celkový počet odpracovaných hodín, ktoré sa môžu zdať byť na účely súdneho konania objektívne nevyhnutné.

(pozri body 24, 25 a 28)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 30. októbra 1998, Kaysersberg/Komisia, T‑290/04 DEP, Zb. s. II‑4105, bod 20; 9. septembra 2002, Pannella/Parlament, T‑182/00 DEP, neuverejnené v Zbierke, bod 29; 20. novembra 2002, Spruyt/Komisia, T‑171/00 DEP, Zb. VS s. I‑A‑225, II‑1127, body 25, 26 a 29; 8. júla 2004, De Nicola/EIB, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP a T‑109/99 DEP, Zb. VS s. I‑A‑219, II‑973, bod 32