Language of document : ECLI:EU:F:2009:2

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 20. januarja 2009

Zadeva F-77/07 DEP

Kay Labate

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Postopek – Odmera stroškov“

Predmet:      Vloge, s katerimi je K. Labate najprej od Komisije zahtevala povračilo nagrad in stroškov v zvezi z zadevo F-77/07 (sklep z dne 1. februarja 2008, Labate proti Komisiji, še neobjavljen v ZOdl. JU) v skupnem znesku 72.361,03 EUR po prostovoljnem znižanju prvotnega zneska za 30 %, nato pa predlagala znižanje tega zneska na 45.000 EUR in nazadnje vložila predlog za odmero stroškov.

Odločitev:      Znesek stroškov, ki se lahko povrnejo K. Labate v zadevi F-77/07, se določi na 21.568,90 EUR.

Povzetek

Postopek – Stroški – Odmera – Dejavniki, ki jih je treba upoštevati

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 91(b); Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 122)

Sodišče Skupnosti ni pooblaščeno za določitev nagrad, ki jih morajo stranke plačati svojim odvetnikom, temveč je pristojno za določitev zneska, do katerega se lahko ta plačila izterjajo od stranke, ki ji je bilo naloženo plačilo stroškov. Pri odločanju o predlogu za odmero stroškov sodišču ni treba upoštevati niti nacionalne tarife, ki določa nagrado za odvetnike, niti morebitnega sporazuma, sklenjenega glede tega med zainteresirano stranko in njenimi zastopniki ali svetovalci.

Sodišče mora, kadar ni tarifnih določb Skupnosti, prosto presoditi podatke zadeve in pri tem upoštevati predmet in naravo spora ter njegovo pomembnost z vidika prava Skupnosti in težavnosti zadeve, obseg dela, ki so ga zaradi sodnega postopka morali opraviti zastopniki ali svetovalci, in ekonomske interese, ki jih je spor imel za stranke. Sodišče Skupnosti mora pri presoji obsega dela upoštevati skupno število delovnih ur, ki se lahko izkažejo za objektivno nujne za ta postopek.

(Glej točke 24, 25 in 28.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 30. oktober 1998, Kaysersberg proti Komisiji, T‑290/04 DEP, Recueil, str. II‑4105, točka 20; 9. september 2002, Pannella proti Parlamentu, T‑182/00 DEP, neobjavljen v ZOdl., točka 29; 20. november 2002, Spruyt proti Komisiji, T‑171/00 DEP, RecFP, str. I‑A‑225 in II‑1127, točke 25, 26 in 29; 8. julij 2004, De Nicola proti EIB, združene zadeve T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP in T‑109/99 DEP, ZOdl. JU, str. I‑A‑219 in II‑973, točka 32.