Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Dublin Metropolitan District Court (Ирландия) на 10 януари 2011 г. - Denise McDonagh/Ryanair Ltd

(Дело C-12/11)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Dublin Metropolitan District Court

Страни в главното производство

Ищец: Denise McDonagh

Ответник: Ryanair Ltd

Преюдициални въпроси

Представляват ли обстоятелства като затварянето на европейското въздушно пространство поради изригването на вулкана Eyjafjallajökull в Исландия, което предизвика мащабно и продължително прекъсване на пътуванията по въздуха, нещо повече от "извънредни обстоятелства" по смисъла на Регламент № 261/20041?

Ако отговорът на първия въпрос е утвърдителен, изключва ли се при такива обстоятелства задължението за осигуряване на грижа на основание членове 5 и 9?

Ако отговорът на въпрос 2 е отрицателен, невалидни ли са членове 5 и 9, след като те нарушават принципа на пропорционалност и принципа на недопускане на дискриминация и принципа на "справедливо равновесие на интересите", закрепен в Конвенцията от Монреал, и членове 16 и 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз?

Трябва ли задължението по членове 5 и 9 да се тълкува в смисъл, че съдържа мълчаливо ограничаване като времево и/или парично ограничаване при осигуряване на грижа в случаите, когато отмяната е в резултат на "извънредни обстоятелства"?

Ако отговорът на въпрос 4 е отрицателен, невалидни ли са членове 5 и 9, при положение че те нарушават принципа на пропорционалност и принципа на недопускане на дискриминация, принципа на "справедливо равновесие на интересите", закрепен в Конвенцията от Монреал, и членове 16 и 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз?

____________

1 - Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).