Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Dublin Metropolitan District Court (Irsko) dne 10. ledna 2011 - Danise McDonagh v. Ryanair Ltd

(Věc C-12/11)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Dublin Metropolitan District Court

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Danise McDonagh

Žalovaná: Ryanair Ltd

Předběžné otázky

1.    Překračují takové okolnosti, jako je uzavření evropského vzdušného prostoru v důsledku erupce sopky Eyjafjallajökull na Islandu, která způsobila rozsáhlá a dlouhotrvající přerušení leteckého provozu, rámec "mimořádných okolností" ve smyslu nařízení č. 261/20041?

2.    Pokud je odpověď na první otázku kladná, je povinnost poskytnout péči za takových okolností vyloučena podle článků 5 a 9?

3.    Je-li odpověď na druhou otázku záporná, jsou články 5 a 9 neplatné v rozsahu, v němž porušují zásady proporcionality a zákazu diskriminace, zásadu "spravedlivého vyrovnání zájmů" obsaženou v Montrealské úmluvě a články 16 a 17 Listiny základních práv Evropské unie?

4.    Je třeba povinnost podle článků 5 a 9 vykládat tak, že pro poskytování péče v případech, kdy je zrušení letů způsobeno "mimořádnými okolnostmi", obsahuje implicitní omezení, jako je například časové omezení nebo omezení peněžního charakteru?

5.    Je-li odpověď na čtvrtou otázku záporná, jsou články 5 a 9 neplatné v rozsahu, v němž porušují zásady proporcionality a zákazu diskriminace, zásadu "spravedlivého vyrovnání zájmů" obsaženou v Montrealské úmluvě a články 16 a 17 Listiny základních práv Evropské unie?

____________

1 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, s. 1).