Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Dublin Metropolitan District Court (Ireland) den 10. januar 2011 - Denise McDonagh mod Ryanair Ltd

(Sag C-12/11)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Dublin Metropolitan District Court

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Denise McDonagh

Sagsøgt: Ryanair Ltd

Præjudicielle spørgsmål

Går omstændigheder såsom lukningerne af det europæiske luftrum på grund af udbrud af vulkanen Eyjafjallajökull på Island, hvilket forårsagede udbredte og fortsatte forstyrrelser i flytrafikken, ud over "usædvanlige omstændigheder" efter betydningen i forordning nr. 261/2004 1

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, spørges: Bortfalder forpligtelsen til at sørge for forplejning i henhold til artikel 5 og 9 under sådanne omstændigheder?

Såfremt spørgsmål 2 besvares benægtende, spørges: Er artikel 5 og 9 ugyldige, for så vidt de er i strid med proportionalitetsprincippet og ikke-diskriminationsprincippet samt princippet om en "rimelig ligevægt af de forskellige interesser", der er indeholdt i Montrealkonventionen og artikel 16 og 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder?

Skal forpligtelsen i artikel 5 og 9 fortolkes således, at den indeholder en implicit begrænsning, såsom en tidsmæssig og/eller økonomisk begrænsning af forpligtelsen til at sørge for forplejning i tilfælde, hvor aflysning er en følge af "usædvanlige omstændigheder"?

Såfremt spørgsmål 4 besvares benægtende, spørges: Er artikel 5 og 9 ugyldige, for så vidt de er i strid med proportionalitetsprincippet og ikke-diskriminationsprincippet samt princippet om en "rimelig ligevægt af de forskellige interesser", der er indeholdt i Montrealkonventionen og artikel 16 og 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder?

____________

1 - Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 - Erklæring fra Kommissionen (EUT L 46, s.1)