Language of document :

2011 m. sausio 10 d. Dublin Metropolitan District Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Danise McDonagh prieš Ryanair Ltd

(Byla C-12/11)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Dublin Metropolitan District Court

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Danise McDonagh

Atsakovė: Ryanair Ltd

Prejudiciniai klausimai

Ar tokių aplinkybių, kaip Europos oro erdvės uždarymas išsiveržus Eyjafjallajökull ugnikalniui Islandijoje, dėl ko daug kur ir ilgai buvo sutrikdytos kelionės oro transportu, yra ypatingesnės nei "ypatingos aplinkybės" pagal Reglamente 261/20041 pavartotus žodžius?

Jei į 1 klausimą atsakyta teigiamai, ar šiomis aplinkybėmis netaikoma su 5 ir 9 straipsniuose numatyta pareiga rūpintis susijusi atsakomybė? Jei į 2 klausimą atsakyta neigiamai, ar 5 ir 9 straipsniai negalioja tiek, kiek juose pažeidžiami proporcingumo bei nediskriminavimo principai, Monrealio konvencijoje įtvirtintas "reikiamos interesų pusiausvyros" principas ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 bei 17 straipsniai?

Ar 5 ir 9 straipsniuose įtvirtinta pareiga rūpintis turi būti aiškinama lyg ji turėtų numanomas, pavyzdžiui, galiojimo laike ir (ar) piniginio dydžio, ribas, kai skrydis atšaukiamas dėl "ypatingų aplinkybių"?

Jei į 4 klausimą atsakyta neigiamai, ar 5 ir 9 straipsniai negalioja, nes juose pažeidžiami proporcingumo bei nediskriminavimo principai, Monrealio konvencijoje įtvirtintas "reikiamos interesų pusiausvyros" principas ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 bei 17 straipsniai?

____________

1 - 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (tekstas svarbus EEE) (OL L 46, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).