Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 10. janvārī iesniedza Dublin Metropolitan District Court (Īrija) - Danise McDonagh/Ryanair Ltd

(lieta C-12/11)

Tiesvedības valoda - angļu

Iesniedzējtiesa

Dublin Metropolitan District Court

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Danise McDonagh

Atbildētājs: Ryanair Ltd

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai tādi apstākļi kā Eiropas gaisa telpas slēgšana, ko izraisījis Eijafjadlajegidla vulkāna izvirdums Islandē, kā rezultātā radušies plaši un ilgstoši gaisa satiksmes pārtraukumi, pārsniedz "ārkārtējus apstākļus" Regulas 261/20041 nozīmē?

2.    Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai šādos apstākļos atbildība, kas izriet no pienākuma nodrošināt aprūpi, tiek izslēgta saskaņā ar 5. un 9. pantu?

3.    Ja atbilde uz otro jautājumu ir noliedzoša, vai 5. un 9. pants ir spēkā neesoši tiktāl, ciktāl tie ir pretrunā samērīguma un nediskriminācijas principiem, Monreālas konvencijā iedibinātajam "objektīvu interešu līdzsvara" principam un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 16. un 17. pantam?

4.    Vai 5. un 9. pantā paredzētais pienākums ir jāinterpretē tādējādi, ka tam ir netiešs ierobežojums laika un/vai finansiāls ierobežojums, nodrošinot aprūpi gadījumos, kad lidojumu atcelšanu ir izraisījuši "ārkārtēji apstākļi?

5.    Ja atbilde uz ceturto jautājumu ir noliedzoša, vai 5. un 9. pants ir spēkā neesoši tiktāl, ciktāl tie ir pretrunā samērīguma un nediskriminācijas principiem, Monreālas konvencijā iedibinātajam "objektīvu interešu līdzsvara" principam un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 16. un 17. pantam?

____________

1 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regula (EK) Nr. 261/2004 ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91