Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Dublin Metropolitan District Court (Ierland) op 10 januari 2011 - Denise McDonagh/Ryanair Ltd

(Zaak C-12/11)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

Dublin Metropolitan District Court

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Denise McDonagh

Verwerende partij: Ryanair Ltd

Prejudiciële vragen

Gaan omstandigheden als de sluitingen van het Europese luchtruim ten gevolge van de uitbarsting van de Eyjafjallajökull-vulkaan op IJsland, die wijdverspreide en aanhoudende verstoringen van het luchtverkeer veroorzaakten, verder dan het begrip "buitengewone omstandigheden" in de zin van verordening nr. 261/20041?

Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, is de aansprakelijkheid voor de verplichting om verzorging te verstrekken overeenkomstig de artikelen 5 en 9 in zulke omstandigheden dan uitgesloten?

Indien vraag 2 ontkennend wordt beantwoord, zijn de artikelen 5 en 9 dan ongeldig voor zover zij een schending vormen van de beginselen van evenredigheid en non-discriminatie, van het in het Verdrag van Montreal vastgelegde beginsel van "billijk evenwicht van de belangen" en van de artikelen 16 en 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie?

Moet de in artikelen 5 en 9 neergelegde verplichting aldus worden uitgelegd dat zij impliciete beperkingen, als tijdelijke en/of financiële beperkingen, inhoudt van de verplichting om verzorging te verstrekken in gevallen waarin de annulering het gevolg is van "buitengewone omstandigheden"?

Indien vraag 4 ontkennend wordt beantwoord, zijn de artikelen 5 en 9 dan ongeldig voor zover zij een schending vormen van de algemene beginselen van evenredigheid en non-discriminatie, van het in het Verdrag van Montreal vastgelegde beginsel van "billijk evenwicht van de belangen" en van de artikelen 16 en 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie?

____________

1 - Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 (PB L 46, blz. 1).