Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Dublin Metropolitan District Court (Írsko) 10. januára 2011 - Danise McDonagh/Ryanair Ltd

(vec C-12/11)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Dublin Metropolitan District Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Danise McDonagh

Žalovaná: Ryanair Ltd

Prejudiciálne otázky

Presahujú okolnosti, akými sú uzatvorenia európskeho vzdušného priestoru v dôsledku erupcie sopky Eyjafjallajökull na Islande, ktorá zapríčinila rozsiahle a dlhodobé narušenie leteckej dopravy, "mimoriadne okolnosti" v zmysle nariadenia č. 261/20041?

Ak bude odpoveď na prvú otázku kladná, je zodpovednosť za povinnosť poskytovať starostlivosť podľa článkov 5 a 9 vylúčená v prípade, ak nastanú takéto okolnosti?

Ak bude odpoveď na druhú otázku záporná, sú články 5 a 9 neúčinné v rozsahu, v akom porušujú zásady proporcionality a zákazu diskriminácie, zásadu "spravodlivého vyváženia záujmov" stanovenú v Montrealskom dohovore a články 16 a 17 Charty základných práv Európskej únie?

Má sa povinnosť uvedená v článkoch 5 a 9 vykladať tak, že obsahuje implicitné obmedzenie, napríklad časové a/alebo finančné, poskytovať starostlivosť v prípadoch, kedy je zrušenie letu spôsobené "mimoriadnymi okolnosťami"?

Ak bude odpoveď na štvrtú otázku záporná, sú články 5 a 9 neúčinné v rozsahu, v akom porušujú zásady proporcionality a zákazu diskriminácie, zásadu "spravodlivého vyváženia záujmov" stanovenú v Montrealskom dohovore a články 16 a 17 Charty základných práv Európskej únie?

____________

1 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).