Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 15 февруари 2011 г. - AH/Комисия

(Дело F-76/09)1

(Публична служба - Социално осигуряване - Членове 72 и 76а от Правилника - Общи разпоредби за прилагане - Необходимост от грижи - Преживял съпруг на пенсионирано длъжностно лице - Отхвърляне на искането за пълно поемане на разноските за лицето, което полага абсолютно необходимите грижи за болното лице, и за предоставяне на финансова помощ - Просрочена жалба - Недопустимост)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: AH (Wavre, Белгия) (представител: J. Temple Lang, solicitor)

Ответник: Европейска комисия (представители: D. Martin и J. Baquero Cruz)

Предмет

Искане за отмяна на решението от 22 юни 2009 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателя да се ползва от пълно възстановяване на разноските, направени за лечението на неговото заболяване.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като недопустима.

AH понася всички направени съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 297, 5.12.2009 г., стр. 36.