Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 15 februari 2011 - AH / Commissie

(Zaak F-76/09)1

(Openbare dienst - Sociale zekerheid - Artikelen 72 en 76 bis van Statuut - Algemene uitvoeringsbepalingen - Status van werknemer - Overlevende echtgenote van gepensioneerd ambtenaar - Afwijzing van verzoek om volledige vergoeding van kosten van een verpleger en verlening van financiële bijstand - Te laat ingesteld beroep - Niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: AH (Waver, België) (vertegenwoordiger: J. Temple Lang, solicitor)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: D. Martin en J. Baquero Cruz, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van 22 juni 2009 houdende afwijzing van verzoeksters verzoek om volledige vergoeding te krijgen van de kosten die zij voor de behandeling van haar ziekte heeft gemaakt

Dictum

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

AH zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 297 van 5.12.2009, blz. 36.