Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 15 lutego 2011 r. - AH przeciwko Komisji

(Sprawa F-76/09)1

(Służba publiczna - Zabezpieczenie społeczne - Artykuły 72 do 76a regulaminu pracowniczego - Ogólne przepisy wykonawcze - Stan niesamodzielności -Pozostający przy życiu małżonek emerytowanego urzędnika - Oddalenie wniosku o całkowity zwrot kosztów opieki nad osobą chorą oraz o przyznanie pomocy finansowej - Skarga wniesiona po terminie - Niedopuszczalność)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: AH (Wavre, Belgia) (przedstawiciel: J. Temple Lang, solicitor)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 22 czerwca 2009 r. oddalającej wniosek strony skarżącej o umożliwienie jej skorzystania z całkowitego zwrotu kosztów poniesionych w związku z chorobą.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

AH zostaje obciążona całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 297 z 5.12.2009, s. 36.