Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 15. februára 2011 - AH/Komisia

(vec F-76/09)1

(Verejná služba - Sociálne zabezpečenie - Články 72 a 76a služobného poriadku - Všeobecné vykonávacie ustanovenia - Závislosť - Pozostalý manžel/pozostalá manželka úradníka na dôchodku - Zamietnutie žiadosti o náhradu celkových nákladov na opateru chorého a o priznanie finančnej pomoci - Oneskorená žaloba - Neprípustnosť)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: AH (Wavre, Belgicko) (v zastúpení: J. Temple Sang, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Martin a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia z 22. júna 2009, ktoré zamieta žiadosť žalobcu, aby mal nárok na celkovú náhradu nákladov spôsobených liečením jeho choroby

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta ako nedôvodná.

2.    AH je povinný nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 297, 5.12.2009, s. 36.