Language of document :

Жалба, подадена на 7 февруари 2011 г. - Nieminen/Съвет

(Дело F-8/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Risto Nieminen (Kraainen, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решението на органа по назначаването да не повиши жалбоподателя в степен AD 12 в рамките на процедурата за повишаване за 2010 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването от 26 октомври 2010 г., с което се отхвърля подадената по административен ред жалба срещу отказа жалбоподателят да бъде повишен в степен AD 12 в рамките на процедурата за повишаване за 2010 г.,

доколкото е необходимо, да се отмени решението на органа по назначаването да не повиши жалбоподателя в степен AD 12 в рамките на процедурата за повишаване за 2010 г.,

Съветът на Европейския съюз да бъде осъден да заплати съдебните разноски.

____________