Language of document :

Žaloba podaná 7. februára 2011 - Nieminen/Rada

(vec F-8/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Risto Nieminen (Kraainen, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AD12 v rámci povyšovania za rok 2010

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 26. októbra 2010, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu smerovaná proti jeho nepovýšeniu do platovej triedy AD12 v rámci povyšovania za rok 2010,

v rozsahu, v akom je to potrebné, zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AD12 v rámci povyšovania za rok 2010,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

____________