Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 października 2010 r. - Massez i in. przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-101/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Lieven Massez (Luksemburg, Luksemburg) i in. (przedstawiciele: adwokaci A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności rozliczeń zaległego wynagrodzenia skarżących za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz rozliczeń ich wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2010 r. w ramach corocznego dostosowania wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji komitetu do spraw zażaleń Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. oddalającej zażalenia skarżących na rozliczenia zaległego wynagrodzenia za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz rozliczenia wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2010 r.;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Sprawiedliwości w sprawie sporządzenia rozliczeń zaległego wynagrodzenia skarżących za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz rozliczeń wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2010 r.;

zasądzenie od Trybunału Sprawiedliwości wypłacenia skarżącym zaległego wynagrodzenia, powiększonego o odsetki za zwłokę;

obciążenie Trybunału Sprawiedliwości kosztami postępowania.

____________