Language of document :

Talan väckt den 15 oktober 2010 - Massez m.fl. mot domstolen

(Mål F-101/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Lieven Massez (Luxemburg, Luxemburg) m.fl. (ombud: advokaterna A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens domstol

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av sökandenas löneregleringsrapport för perioden juli-december 2009 och de lönerapporter som upprättats sedan den 1 januari 2010 inom ramen för den årliga anpassningen av tjänstemäns och övriga anställdas löner och pensioner på grundval av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats den 29 juni 2010 av kommittén för klagomål vid Europeiska unionens domstol om avslag på sökandenas klagomål avseende deras löneregleringsrapporter för perioden juli-december 2009 och de lönerapporter som upprättats sedan den 1 januari 2010,

i den mån det behövs ogiltigförklara de beslut som fattats av Europeiska unionens domstol om upprättande av löneregleringsrapporter för perioden juli-december 2009 och lönerapporter från den 1 januari 2010,

förplikta Europeiska unionens domstol att till sökandena betala ut den lön som förfallit till betalning, jämte dröjsmålsränta, och

förplikta Europeiska unionens domstol att ersätta rättegångskostnaderna.

____________