Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (едноличен състав) от 14 декември 2010 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-1/10)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Социално осигуряване - Здравно осигуряване - Искания за възстановяване на медицински разходи - Липса на увреждащ акт - Недопустимост - Липса на мотиви)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представители: G. Cipressa, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-н J. Currall и г-жа C. Berardis-Kayser, подпомагани от A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Отмяна на решението, с което се отказва възстановяване на 100 % на направените от жалбоподателя медицински разходи

Диспозитив

Отменя мълчаливите откази, с които Европейската комисия отхвърля исканията от 25 декември 2008 г. на г-н Marcuccio за възстановяване на някои медицински разходи по обичайната ставка.

Отхвърля жалбата в останалата й част.

Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 63, 13.3.2010 г., стр. 52.