Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 20 października 2010 r. - Stephan Jaeger przeciwko EUROFOUND

(Sprawa F-103/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Stephan Jaeger (Dublin, Irlandia) (przedstawiciele: adwokaci A. Coolen, J.N. Louis i E. Marchal)

Strona pozwana: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności rozliczenia wynagrodzenia skarżącego za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz pasków wynagrodzenia sporządzanych od 1 stycznia 2010 r. w ramach corocznej waloryzacji wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników w oparciu o rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności, w razie potrzeby, decyzji EUROFOUND o sporządzeniu rozliczenia wynagrodzenia skarżącego za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz pasków wynagrodzenia od 1 stycznia 2010 r.;

zasądzenie od EUROFOUND na rzecz skarżącego zaległego wynagrodzenia powiększonego o odsetki za zwłokę;

obciążenie EUROFOUND kosztami postępowania.

____________