Language of document :

Žaloba podaná 20. októbra 2010 - Stephan Jaeger/FEACVT

(vec F-103/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Stephan Jaeger (Dublin, Írsko) (v zastúpení: A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (FEACVT)

Predmet a opis sporu

Zrušenie nápravnej výplatnej listiny žalobcu za obdobie od júla do decembra 2009 a výplatných listín vyhotovených od 1. januára 2010 v rámci každoročnej úpravy odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009

Návrhy žalobcu

v potrebnom rozsahu zrušiť rozhodnutia FEACVT o vyhotovení nápravných výplatných listín žalobcu za obdobie od júla do decembra 2009 a výplatných listín vyhotovených od 1. januára 2010,

zaviazať FEACVT, aby žalobcovi zaplatila nedoplatky na odmene spolu s úrokmi z omeškania,

zaviazať FEACVT na náhradu trov konania.

____________