Language of document :

Жалба, подадена на 19 ноември 2010 г. - Heath/ЕЦБ

(Дело F-121/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Michael Heath (Саутхемптън, Обединено кралство) (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Европейска централна банка

Предмет на производството

Отмяна на извлеченията по пенсионната партида на жалбоподателя за месец януари 2010 г. и следващите месеци, доколкото в тях пенсията му се увеличава с 0,6 % след годишната корекция на пенсиите за 2010 г., и обезщетение за претърпените от жалбоподателя вреди

Искания на жалбоподателя

отмяна на извлеченията за заплащане по партидата на жалбоподателя за месец януари 2010 г. и следващите месеци, доколкото в тях пенсията му се увеличава с 0,6 %, за да се приложи увеличаване от 2,1 %, изчислено в съответствие с редовната методология за преизчисление ("GSA"),

доколкото това е необходимо, да се отменят решенията, с които се отхвърлят молбите за преразглеждане и административните жалби, подадени от жалбоподателя - решения съответно от 11 май 2010 г. и от 9 септември 2010 г.,

да се осъди ответникът да заплати разликата между неправомерното увеличение на пенсията на жалбоподателя с 0,6 %, считано от януари 2010 г., и увеличението с 2,1 %, на което той е имал право, т.е. увеличение на заплащането с 1,5 % на месец, считано от януари 2010 г. За посочените суми трябва да се начисли лихва от датата на настъпване на съответния падеж до деня на действителното плащане, изчислена въз основа на приложимия през съответния период определен от ЕЦБ за основните операции по рефинансиране процент, увеличен с два пункта,

да се осъди ответникът да заплати сумата от 5 000 EUR като обезщетение за имуществените вреди, които жалбоподателят е претърпял в резултат на загубата на покупателната си способност,

да се осъди ответникът да заплати сумата от 5 000 EUR, определени по справедливост като обезщетение за претърпените от жалбоподателя неимуществени вреди,

да се осъди ЕЦБ да заплати съдебните разноски.

____________