Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 19. novembrī - Heath/ECB

(lieta F-121/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Michael Heath (Sauthemptona, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji - L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Strīda priekšmets un apraksts

Prasītāja pensijas lapu par 2010. gada janvāri un turpmākiem mēnešiem atcelšana tiktāl, ciktāl tajās ir piemērots pensijas paaugstinājums par 0.6 % pēc 2010. gada pensiju pielāgošanas, un prasītāja ciesto zaudējumu atlīdzināšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt prasītāja algas lapas par 2010. gada janvāri un turpmākiem mēnešiem tiktāl, ciktāl tajās ir iemērots pensijas paaugstinājums par 0.6 %, tā vietā piemērojot paaugstinājumu 2.1 % apmērā, kas ir aprēķināts atbilstoši parastajai algu pielāgošanai;

ciktāl tas ir nepieciešams, atcelt, attiecīgi, 2010. gada 11. maija un 2010. gada 9. septembra lēmumus par prasītāja iesniegto pārskatīšanas sūdzību un sūdzību noraidīšanu;

piespriest atbildētājai izmaksāt starpību starp prasītajam pretlikumīgi piešķirto pensijas paaugstinājumu 0.6 % apmērā, sākot no 2010. gada 1. janvāra, un paaugstinājumu 2.1 % apmērā, uz kuru tam bija tiesības, jeb algas paaugstinājumu 1.5 % apmērā ik mēnesi, sākot no 2010. gada janvāra. Šīm summām jāpiemēro procenti sākot no brīža, kad bija to samaksas termiņš, un attiecīgi līdz faktiskās samaksas dienai, ko aprēķina pēc Eiropas Centrālās bankas fiksētās likmes galvenajiem refinansēšanas darījumiem, kas bija piemērojams attiecīgajā laika posmā, un kam pieskaita divus punktus;

piespriest atbildētājai samaksāt EUR 5000 prasītāja ciesto materiālo zaudējumu atlīdzināšanai, kas radās viņa pirktspējas samazināšanās rezultātā;

piespriest atbildētajai samaksāt EUR 5000, kas ir novērtēti ex aequo et bono prasītāja ciestā morālā kaitējuma atlīdzināšanai;

piespriest ECB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________