Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2010 r. - Heath przeciwko EBC

(Sprawa F-121/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Michael Heath (Southampton, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Przedmiot i opis sporu

Uchylenie informacji o emeryturze skarżącego za miesiąc styczeń 2010 r. i następne w zakresie, w jakim stosują one podwyżkę emerytur o 0,6% w następstwie przeprowadzenia rocznej korekty za rok 2010 oraz naprawienie szkody poniesionej oraz krzywdy doznanej przez skarżącego

Żądania strony skarżącej

Uchylenie informacji o emeryturze za miesiąc styczeń 2010 r. i następne w zakresie, w jakim stosują one podwyżkę emerytur o 0,6%, w celu zastosowania podwyżki o 2,1%, obliczonej zgodnie ze zgodną z prawem ogólną podwyżką wynagrodzeń (General Salary Adjustment - GSA);

W niezbędnym zakresie stwierdzenie nieważności decyzji oddalających żądanie ponownego rozpatrzenia i zażalenie, wniesionych przez skarżącego, wydanych odpowiednio w dniu 11 maja 2010 r. i 9 września 2010 r.;

zobowiązanie strony pozwanej do zapłaty różnicy pomiędzy podwyżką emerytury o 0,6%, przyznaną skarżącemu z naruszeniem prawa począwszy od stycznia 2010 r., a podwyżką o 2,1%, do której miał prawo, względnie do podwyżki wynagrodzenia o 1,5 % miesięcznie, począwszy od stycznia 2010 r., podwyższonej o odsetki za zwłokę od dnia wymagalności do dnia rzeczywistego świadczenia, obliczone według stawki ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania, mającej zastosowanie w odnośnym okresie, powiększonej o 2 punkty;

zasądzenie od strony pozwanej zapłaty 5.000 EUR celem naprawienia szkody poniesionej przez skarżącego w związku z utraconą siłą nabywczą;

zasądzenie od strony pozwanej zapłaty 5.000 EUR, oszacowanego ex aequo et bono, celem naprawienia krzywdy doznanej przez skarżącego;

obciążenie EBC kosztami postępowania.

____________