Language of document :

Žaloba podaná 19. novembra 2010 - Heath/ECB

(vec F-121/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Michael Heath (Southampton, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie dôchodkových výplatných listín žalobcu za január 2010 a nasledujúce mesiace v rozsahu, v akom uplatňujú zvýšenie dôchodku o 0,6 % v nadväznosti na úpravu dôchodkov na rok 2010 a náhrada škody vzniknutej žalobcovi

Návrhy žalobcu

zrušiť výplatnú listinu za január 2010 a nasledujúce mesiace v rozsahu, v akom uplatňujú zvýšenie dôchodku o 0,6 % tak, aby bolo možné uplatniť zvýšenie o 2,1 % vypočítané podľa platného GSA,

v potrebnom rozsahu zrušiť rozhodnutia o zamietnutí žiadostí o preskúmanie a sťažností podaných žalobcom, teda rozhodnutia prijaté 11. mája 2010 a 9. septembra 2010,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť rozdiel medzi zvýšením dôchodku o 0,6 %, ktoré bolo neoprávnene priznané žalobcovi od januára 2010 a zvýšením o 2,1 %, na ktoré mal nárok, teda zvýšenie o 1,5 % pre obdobie od januára 2010. Tieto sumy sa majú zvýšiť o úrok požadovaný odo dňa ich splatnosti až do ich skutočného zaplatenia vypočítaný na základe sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné operácie prefinancovania uplatniteľnej počas dotknutého obdobia a zvýšenej o dva body,

zaviazať žalovanú na zaplatenie sumy 5 000 eur ako náhrady škody za majetkovú ujmu spôsobenú žalobcovi v dôsledku straty jeho kúpnej sily,

zaviazať žalovanú na zaplatenie sumy 5 000 eur, posúdenej ex aequo et bono, ako náhrady škody za nemajetkovú ujmu,

zaviazať ECB na náhradu trov konania.

____________