Language of document :

Talan väckt den 19 november 2010 - Heath mot ECB

(Mål F-121/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Michael Heath (Southampton, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska centralbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av sökandens pensionsbesked för januari 2010 och följande månader i den del hans pension enligt dessa ökas med 0,6 procent till följd av anpassningen av pensioner för år 2010, och ersättning för den skada sökanden har lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara lönebeskedet för januari 2010 och följande månader i den del sökandens pension enligt dessa ökas med 0,6 procent och istället tillämpa en ökning med 2,1 procent beräknad enligt en korrekt anpassning av lönerna (GSA, General Salary Adjustment),

i den mån det krävs ogiltigförklara besluten om avslag på sökandens begäran om omprövning och klagomål av den 11 maj 2010 respektive den 9 september 2010,

förplikta svaranden att utge skillnaden mellan den felaktiga pensionsökningen med 0,6 procent som sökanden beviljades från januari 2010 och den ökning med 2,1 procent som sökanden skulle ha haft rätt till, det vill säga en löneökning med 1,5 procent i månaden från januari 2010. Dessa belopp ska påföras ränta från förfallodagen till dess att betalning sker. Räntan ska beräknas på grundval av den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner och som gällde under den aktuella perioden, med tillägg av två procentenheter,

förplikta svaranden att utge ersättning med 5 000 euro för ekonomisk skada som sökanden åsamkats till följd av minskad köpkraft,

förplikta svaranden att utge ersättning med 5 000 euro för ideell skada i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono),

förplikta ECB att ersätta rättegångskostnaderna.

____________