Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 30 ноември 2010 г. - Taillard/Парламент

(Дело F-97/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Последователни периоди на отпуск по болест - Арбитраж - Заключение, че лицето е работоспособно - Непризнаване на надлежно изготвено ново медицинско удостоверение - Липса на медицински преглед - Приспадане на отпуска по болест от годишния отпуск - Недопустимост - Жалба за отмяна и искане за обезщетение)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Christine Taillard (Тионвил, Франция) (представител: N. Cambonie и C. Lelièvre, avocats)

Ответник: Европейски парламент (представители: K. Zejdová и S. Seyr)

Предмет на делото

От една страна, искане за отмяна на решението, с което Европейският парламент отказва да приеме медицинско удостоверение за неработоспособността на жалбоподателя, и на приетото впоследствие решение за приспадане на дни от годишния отпуск. От друга страна, искане за обезщетяване на претърпяната от жалбоподателя вреда

Диспозитив на решението

Отменя решението на Европейския парламент от 15 януари 2009 г., с което същият отказва да приеме медицинското удостоверение от 5 януари 2009 г. и приспада дните, в които г-жа Taillard е отсъствала от работа, а именно от 6 до 9 януари 2009 г., от годишния ѝ отпуск.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Европейският парламент понася наред с направените от него съдебни разноски и тези на г-жа Taillard.

____________

1 - ОВ C 24, 30.1.2010 г., стр. 81.